Graf kategorii liczb specjalnych

LC<<  LC<  LC> 

 

 

grafkatspec

Wyrózniane jest 5 kategorii liczb specjalnych :

 

liczby "gorące"
liczby "zimne"
liczby "spodziewane"
liczby "pewne"
liczby z ostatniego losowania.

 

Wykres podzielony jest na pasma wg tych kategorii z trzema wykresami w każdym paśmie. Kolorem niebieskim zaznaczone jest ilość liczb która wystąpiła, kolorem żółtym ilość liczb wytypowanych przez komputer a kolorem czerwonym skuteczność tego wyboru w procentach. Wykres można zbudować z dowolną ilością losowań wstecz będących uwzględnianych w analizie. Wykres można konfigurować wg własnych upodobań z opcji wybieranych z menu podręcznego rozwijalnego za pomocą prawego przycisku myszki. Pozioma podziałka pokazuje pasma kategorii liczb specjalnych zaznaczone kolorami z podziałkami w %. Ponieważ ilość liczb w każdym paśmie nie przekracza wartości 100, podziałka ta odpowiada również ilości liczb wylosowanych czy typowanych. Dymek kursora myszki pokazuje wartości liczbowe wybranej pozycji wykresu. Pionowa podziałka to kalendarz losowań oraz ranking skuteczności w procentach wyboru kategorii liczb specjalnych w postaci uszeregowanych markerów. Marker wartości zerowych wyświetlany jest jako nieaktywny( bez kolorów). Legenda oznaczeń  dostępna jest z menu podręcznego prawy klawisz myszy.

 

Sposób : Bardzo dobrze przewidywane są liczby "pewne" przy analizie na 51 dni wstecz. Skuteczność wyboru sięga 50 ..80%. Okres skutecznej analizy się zmienia i własna obserwacja pozwoli ci opracować okres najbardziej skuteczny w danym okresie.

Sposób: Obserwacja wykresów niebieskich dla liczb gorących i zimnych pozwala zauważyć pewną okresowość i tak, jeżeli liczby "gorące" wykazują tendencję spadkową typuj liczby "zimne" i odwrotnie.

Sposób: zawsze pamiętaj o dodaniu do liczb typowanych liczb z kategorii liczb spodziewanych. Liczby z środka tej listy występują częściej niż z początku i końcu tej listy.

Sposób: Pamiętaj że co kilkadziesiąt losowań zdarza się losowanie że liczby z poprzedniego losowania powtarzają się ze skutecznością osiągającą 50% .