Polska - Słowacja: => 0-2 !

Czyli wszystko o programowaniu co nie można zakwalifikować do ww tematów głównych, zapraszam

Polska - Słowacja: => 0-2 !

Postby strateg1 » 2013-11-16, 01:35

Adam Nawałka tłumaczył się z porażki. "Nie chcę przeżywać czegoś takiego ponownie"

Nie mamy roz­gry­wa­ją­ce­go na świa­to­wym po­zio­mie. Taki ktoś jest przy­dat­ny w każ­dej dru­ży­nie, my mu­si­my szu­kać in­nych roz­wią­zań. Wi­dzie­li­śmy, co się dzia­ło i nie ma co ściem­niać - to było bar­dzo złe spo­tka­nie. Jest to dla nas duża doza złego bodź­ca, a to spo­wo­du­je, że do pracy po­dej­dzie­my z jesz­cze więk­szą de­ter­mi­na­cją. To tre­ner od­po­wia­da za wynik, za to, że tak wy­glą­da­ła gra. Przed nami jesz­cze sporo eks­pe­ry­men­tów, jeśli cho­dzi o skład - po­wie­dział po meczu ze Sło­wa­cją (0:2) Adam Na­wał­ka, który za­de­biu­to­wał w roli se­lek­cjo­ne­ra pol­skiej kadry.
Adam Nawałka Adam Nawałka Foto: PAP

http://ocdn.eu/images/pulscms/Zjc7MDQsM ... a1db30.jpg

Kto nie zdał tego pierw­sze­go eg­za­mi­nu?

Przede wszyst­kim to za­wod­ni­cy jako pierw­si po­zna­ją moją ana­li­zę meczu. Czeka mnie bar­dzo długa noc, bo już jutro o 11 chcę przed­sta­wić pił­ka­rzom, co było złe, by szyb­ko za­cząć przy­go­to­wa­nia do meczu z Ir­lan­dią. Próby ze skła­dem bę­dzie­my pro­wa­dzić do maja. Póź­niej trze­ba mieć już go­to­wy ze­spół do walki o Euro 2016.

Czy jest szan­sa na inne ze­sta­wie­nie linii obro­ny?

Za­wsze trze­ba brać pod uwagę różne wa­rian­ty. To dys­po­zy­cja bę­dzie de­cy­do­wa­ła o tym, kto gra. Mam za­miar dać też szan­sę za­wod­ni­kom, któ­rzy wcze­śniej grali. Aby za­wod­nik młody zdo­był do­świad­cze­nie, ze­spół musi za­pła­cić wy­so­ką cenę. Nigdy nie bałem się sta­wiać na mło­dych, tylko dając im szan­sę, mo­że­my spo­wo­do­wać ich roz­wój.

Spo­dzie­wał się pan ta­kie­go kosz­mar w de­biu­cie?

By­li­śmy pełni opty­mi­zmu przed tym spo­tka­niem, ale moim za­da­niem jest to, by teraz za­wod­ni­cy nie spu­ści­li głów. Wie­dzia­łem, że będą trud­ne mo­men­ty w mojej pracy. I z pew­no­ścią się nie pod­dam.

Da się co­kol­wiek zmie­nić do wtor­ku, gdy za­gra­my z Ir­lan­dią?

Nie ma co bujać w ob­ło­kach, te pierw­sze mecze są bar­dzo trud­ne. Swoją szan­sę do­sta­ną też inni za­wod­ni­cy, a dzi­siej­szy mecz ze Sło­wa­cją obu­dzi w nich jesz­cze więk­szą de­ter­mi­na­cję. Nie chcę prze­ży­wać cze­goś ta­kie­go po­now­nie i zro­bi­my wszyst­ko, by jak naj­szyb­ciej po­pra­wić grę tej dru­ży­ny.

Z Wro­cła­wia - Prze­my­sław Lan­gier, Eurosport.​Onet.​pl
=>M O T O F A N -> SHL,WFM,WSK,Komar,Romet,Jawa,MZ-ka, i td.
User avatar
strateg1
 
Posts: 955
Joined: 2007-01-20, 16:58
Location: Rzeszów

Return to Inne, Rózne

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

cron