Polska - Szkocja: 2-2 wielka walka i remis w Warszawie

Tytuł wszystko wyjasnia :)

Polska - Szkocja: 2-2 wielka walka i remis w Warszawie

Postby strateg1 » 2014-10-15, 05:01

Polska - Szkocja: wielka walka i remis w Warszawie :-)
Pol­ska - Szko­cja - to była praw­dzi­wa pił­kar­ska wojna na Sta­dio­nie Na­ro­do­wym. Po sza­lo­nym meczu Bia­ło-Czer­wo­ni zre­mi­so­wa­li ze Szko­cją 2:2 (1:1) w meczu grupy D pod­czas eli­mi­na­cji do ME. To był emo­cjo­nu­ją­cy i ostry mecz. Po­la­cy prze­gry­wa­li już 1:2, ale po­ka­za­li wiel­kie serce do walki. Kadra Na­wał­ki naj­pierw do­pro­wa­dzi­ła do re­mi­su, a w koń­ców­ce była znacz­nie bli­żej zwy­cię­stwa. Osta­tecz­nie mecz za­koń­czył się re­mi­sem, ale Bia­ło-Czer­wo­ni znów za­pre­zen­to­wa­li się bar­dzo do­brze (fot. PAP/Bar­tło­miej Zbo­row­ski / AFP / Reu­ters).

PIŁKA NOŻNA ELIMINACJE ME 2016 POLSKA SZKOCJA (Grzegorz Krychowiak Shaun Maloney)23 slajdy
PIŁKA NOŻNA ELIM ME POLSKA SZKOCJA ( Wojciech Szczęsny Grzegorz Krychowiak Artur Jędrzejczyk Łukasz Szukała Kamil Glik Łukasz Piszczek Waldemar Sobota Krzysztof Mączyński Robert Lewandowski Kamil Grosicki Arkadiusz Milik )PIŁKA NOŻNA ELIMINACJE ME 2016 POLSKA SZKOCJA (Grzegorz Krychowiak Shaun Maloney)PIŁKA NOŻNA ELIMINACJE ME 2016 POLSKA SZKOCJA (Robert Lewandowski Alan Hutton Scott Brown )POLAND - SOCCER SPORTPIŁKA NOŻNA ELIMINACJE ME 2016 POLSKA SZKOCJA (Krzysztof Mączyński Steven Fletcher Shaun Maloney Scot Brown)POLAND - SOCCER SPORTFBL-EURO-2016-POL-SCOPOLAND - SOCCER SPORTPIŁKA NOŻNA ELIMINACJE ME 2016 POLSKA SZKOCJA ( Shaun Maloney Ikechi Anya Steven Naismith)PIŁKA NOŻNA ELIMINACJE ME 2016 POLSKA SZKOCJA ( Shaun Maloney Ikechi Anya Steven Naismith)PIŁKA NOŻNA ELIMINACJE ME 2016 POLSKA SZKOCJA (radość kibiców Szkocji)PIŁKA NOŻNA ELIMINACJE ME 2016 POLSKA SZKOCJA (Grzegorz Krychowiak Scott Brown )PIŁKA NOŻNA ELIMINACJE ME 2016 POLSKA SZKOCJA (Waldemar Sobota Scott Brown )PIŁKA NOŻNA ELIMINACJE ME 2016 POLSKA SZKOCJA (Grzegorz Krychowiak L) Scott Brown )PIŁKA NOŻNA ELIMINACJE ME 2016 POLSKA SZKOCJA (Robert Lewandowski Russell Martin )PIŁKA NOŻNA ELIMINACJE ME 2016 POLSKA SZKOCJA (Steven Fletcher Krzysztof Mączyński)PIŁKA NOŻNA ELIMINACJE ME 2016 POLSKA SZKOCJA (Arkadiusz Milik Gordon Greer)PIŁKA NOŻNA ELIMINACJE ME 2016 POLSKA SZKOCJA (Steven Naismit Wojciech Szczęsny )PIŁKA NOŻNA ELIMINACJE ME 2016 POLSKA SZKOCJA (Steven Naismit )Polska - SzkocjaPIŁKA NOŻNA ELIMINACJE ME 2016 POLSKA SZKOCJA (Arkadiusz Milik )PIŁKA NOŻNA ELIMINACJE ME 2016 POLSKA SZKOCJA (Arkadiusz Milik )PIŁKA NOŻNA ELIMINACJE ME 2016 POLSKA SZKOCJA (Kamil Grosicki Ikechi Anya)
To była praw­dzi­wa wojna na Sta­dio­nie Na­ro­do­wym. Nasi szkoc­cy ry­wa­le wie­dzie­li, że mie­rzą się z dru­ży­ną, która w so­bo­tę po­ko­na­ła na tym samym te­re­nie mi­strzów świa­ta i nie za­mie­rza­li oszczę­dzać się w tym meczu. Nie­ste­ty za­owo­co­wa­ło to nie tylko emo­cjo­nu­ją­cym, ale i bar­dzo twar­dym me­czem.

Jako pierw­szy bo­le­śnie od­czuł to nasz naj­lep­szy snaj­per - Ro­bert Le­wan­dow­ski. W 11. mi­nu­cie star­cia Gor­don Greer bru­tal­nie sfau­lo­wał "Le­we­go", lecz sę­dzia tego nie za­uwa­żył i nie po­ka­zał po tym ataku żad­nej kart­ki. Z kolei snaj­per Bay­er­nu Mo­na­chium przez chwi­lę nie pod­no­sił się z mu­ra­wy. W końcu zro­bił to o wła­snych si­łach, ale w ko­lej­nych mi­nu­tach wy­raź­nie uty­kał.

Warto dodać, że na kil­ka­na­ście minut przed koń­cem pierw­szej po­ło­wy o tym, że Szko­ci po­tra­fią grać bru­tal­nie, prze­ko­nał się też Kamil Glik. Nasz sto­per otrzy­mał cios ręką w twarz i za­czął mocno krwa­wić. Na mu­ra­wę wró­cił po za­ło­że­niu opa­trun­ku.

Po­la­cy na star­cie do­brze ra­dzi­li sobie jed­nak z ata­ka­mi ry­wa­li i to nasza kadra jako pierw­sza wy­szła na pro­wa­dze­nie. W 11. mi­nu­cie fa­tal­ny błąd - po za­gra­niu w pole karne So­bo­ty - po­peł­nił Hut­ton. Do piłki do­padł Mą­czyń­ski i strza­łem zza linii szes­na­ste­go metra po­ko­nał Mar­shal­la! Sta­dion Na­ro­do­wy eks­plo­do­wał z ra­do­ści, ale nie­ste­ty nie trwa­ła ona zbyt długo.

Ry­wa­le od­po­wie­dzie­li bram­ką już w 18. mi­nu­cie. Wła­śnie wtedy Flet­cher ka­pi­tal­nie podał do Anyi, ten przy­jął w szes­na­st­ce i podał do Ma­lo­ney'a, który pew­nym strza­łem po­ko­nał Szczę­sne­go.

Twar­da walka trwa­ła nadal i choć obie ekipy miały swoje oka­zje to w pierw­szej po­ło­wie nie padła już żadna bram­ka.

Drugą część gry nie­ste­ty le­piej roz­po­czę­li go­ście ze Szko­cji. Na­szych ry­wa­li nie prze­ra­zi­ły gwiz­dy, które to­wa­rzy­szy­ły każ­dej ich akcji i zdo­ła­li oni wyjść na pro­wa­dze­nie. W 57. mi­nu­cie Mor­ri­son wy­ko­ny­wał rzut wolny w stre­fie środ­ko­wej, i zde­cy­do­wał się na do­środ­ko­wa­nie. Błąd po­peł­ni­ła nasza de­fen­sy­wa, Na­ismith urwał się Łu­ka­szo­wi Piszcz­ko­wi, mu­snął piłkę i po­ko­nał za­sko­czo­ne­go Szczę­sne­go.

Po­la­cy prze­gry­wa­li, ale po­ka­za­li jed­nak cha­rak­ter i rzu­ci­li się do od­ra­bia­nia strat. Remis mógł być już w 63. mi­nu­cie, po fa­tal­nym błę­dzie w szkoc­kiej de­fen­sy­wie. Piłka po fa­tal­nym wy­bi­ciu tra­fi­ła do Mi­li­ka, ten ude­rzył ją głową w spo­sób po­dob­ny do tego, w jaki zdo­był bram­kę w meczu z Niem­ca­mi, lecz tym razem mi­ni­mal­nie się po­my­lił.

W 76. mi­nu­cie Na­ro­do­wy znów jed­nak za­krzyk­nął z ra­do­ści. Ję­drzej­czyk ka­pi­tal­nie podał mię­dzy obroń­ca­mi do Mi­li­ka, a nasz na­past­nik po raz ko­lej­ny po­ka­zał kunszt, po­tęż­nym strza­łem po­ko­nu­jąc Mar­shal­la i do­pro­wa­dza­jąc do wy­rów­na­nia. To była prze­pięk­na akcja Bia­ło-Czer­wo­nych!

Trzy mi­nu­ty póź­niej mogło być jesz­cze pięk­niej. Le­wan­dow­ski po po­da­niu Kry­cho­wia­ka po­tęż­nie ude­rzył na bram­kę ry­wa­li, ale gol­ki­per Szko­cji ja­kimś cudem zdo­łał obro­nić ten strzał.

Jesz­cze bli­żej gola było w 85. mi­nu­cie, gdy wy­da­wa­ło się, że mu­si­my wyjść na pro­wa­dze­nie! Se­ba­stian Mila w ge­nial­ny spo­sób ograł przed polem kar­nym trzech ry­wa­li i ode­grał do Gro­sic­kie­go, który jed­nak... tra­fił tylko w słu­pek!

Osta­tecz­nie mecz za­koń­czył się re­mi­sem. Ozna­cza to, że Po­la­cy nadal są li­de­ra­mi swo­jej grupy eli­mi­na­cyj­nej.
=>M O T O F A N -> SHL,WFM,WSK,Komar,Romet,Jawa,MZ-ka, i td.
User avatar
strateg1
 
Posts: 957
Joined: 2007-01-20, 16:58
Location: Rzeszów

Return to Sprawy rózne

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron