P O L S K A - N I E M C Y => 2-0 ! he he !

Tytuł wszystko wyjasnia :)

P O L S K A - N I E M C Y => 2-0 ! he he !

Postby strateg1 » 2014-10-12, 18:07

:-) P O L S K A - N I E M C Y => 2-0 ! :-)

Światowe media: epickie spotkanie Polski z Niemcami, Durm największym przegranym

Choć re­pre­zen­ta­cja Pol­ski spra­wi­ła ogrom­ną nie­spo­dzian­kę i w so­bot­ni wie­czór po­ko­na­ła Niem­cy, to nie w każ­dym kraju po­raż­ka mi­strzów świa­ta wzbu­dzi­ła wiel­kie za­in­te­re­so­wa­nie. Media w Eu­ro­pie zwra­ca­ją uwagę przede wszyst­kim na brak sku­tecz­no­ści ze­spo­łu Jo­achi­ma Loewa, ale jed­no­cze­śnie pod­kre­śla­ją, że Po­la­cy wy­ka­za­li się wiel­kim cha­rak­te­rem.


Polska - NiemcyPolska - NiemcyFoto: JANEK SKARZYNSKI / AFP
"Nie­spo­dzian­ka w War­sza­wie. Pol­ska po raz pierw­szy w hi­sto­rii po­ko­na­ła Niem­cy, na do­da­tek tuż po wy­wal­cze­niu mi­strzo­stwa świa­ta. Gol głową Ar­ka­diu­sza Mi­li­ka na po­cząt­ku dru­giej po­ło­wy, po świet­nym po­da­niu Piszcz­ka za­pew­nił im pro­wa­dze­nie. Gości dobił Se­ba­stian Mila" - czy­ta­my w "La Gaz­zet­ta dello Sport".

Reprezentacja Polski
El. ME - Grupa DWyniki
Poz. M G+ G- Punkty
1
Polska
2
9
0
6
2
Irlandia
2
9
1
6
3
Szkocja
2
2
2
3
4
Niemcy
2
2
3
3
5
Gruzja
2
1
3
0
6
Gibraltar
2
0
14
0
» Eliminacje EURO 2016 - tabele «
Inne wło­skie dzien­ni­ki przede wszyst­kim kon­cen­tro­wa­ły się na ko­lej­nym meczu re­pre­zen­ta­cji Ita­lii z Maltą i ana­li­zo­wa­ły grę pod­opiecz­nych An­to­nio Con­te­go w wy­gra­nym spo­tka­niu z Azer­bej­dża­nem. Z kolei fran­cu­ski "L'Equ­ipe" zwra­ca uwagę, że Niem­cy nie czuję sią naj­le­piej gra­jąc na Sta­dio­nie Na­ro­do­wym w War­sza­wie.

"War­sza­wa to prze­klę­te miej­sce dla re­pre­zen­ta­cji Nie­miec. W pół­fi­na­łach Euro 2012 prze­gra­li tu z Wło­cha­mi (1:2), a w so­bo­tę po raz pierw­szy w hi­sto­rii po­le­gli w meczu Pol­ską (0:2). Wy­da­je się, że mi­strzo­stwa świa­ta nie za­koń­czy­ły się w lipcu, gdyż ze­spół Jo­achi­ma Loewa w ni­czym nie przy­po­mi­na ekipy, która wy­gra­ła mun­dial" - czy­ta­my w naj­waż­niej­szym fran­cu­skim dzien­ni­ku.

Za­ła­ma­ny po­raż­ką Niem­ców nie jest fe­lie­to­ni­sta ma­ga­zy­nu "Kic­ker" Oli­ver Hart­mann. Pod­kre­śla, że to tylko "mały wy­pa­dek".

"To do­pie­ro druga po­raż­ka Niem­ców w me­czach eli­mi­na­cyj­nych pod wodzę Loewa, ale to tylko mały wy­pa­dek. Udział w mi­strzo­stwach Eu­ro­py w 2016 nie jest jesz­cze za­gro­żo­ny. Jed­nak w so­bot­nim meczu za łatwo tra­ci­li­śmy gole, co po­ka­zu­je, że ze­sta­wie­nie linii obro­ny po re­zy­gna­cji z gry Phi­li­pa Lahma i Pera Mer­te­sac­ke­ra nie jest ła­twym za­da­niem" - na­pi­sał.

"Naj­więk­szym prze­gra­nym meczu w War­sza­wie jest lewy obroń­ca Erik Durm. Obie bram­ki padły po po­da­niach z lewej stro­ny. Teraz ci, któ­rzy pod­da­wa­li w wąt­pli­wość jego przy­dat­ność do kadry mają ko­lej­ne ar­gu­men­ty" - dodał.

W Hisz­pa­nii trwa na­gon­ka na dru­ży­nę Vi­cen­te Del Bo­sque, która w ostat­nim meczu eli­mi­na­cyj­nym prze­gra­ła ze Sło­wa­cją 1:2. Mimo wszyst­ko "Marca" nie za­po­mnia­ła o suk­ce­sie Po­la­ków.

"Ani Tho­mas Mu­el­ler, ani Karim Bel­la­ra­bi, któ­rzy ro­bi­li naj­wię­cej za­mie­sza­nia w ofen­sy­wie, nie byli w sta­nie po­wstrzy­mać cha­rak­ter­nych Po­la­ków wal­czą­cych na mu­ra­wie od po­cząt­ku do końca. Bo­ha­te­rem wie­czo­ru był Woj­ciech Szczę­sny" - czy­ta­my.

"Ki­bi­ce, któ­rzy w kom­ple­cie sta­wi­li się na Sta­dio­nie Na­ro­do­wym od pierw­szych minut wspie­ra­li swój ze­spół i byli świad­ka­mi epic­kie­go spo­tka­nia" - do­da­no.

Bry­tyj­ski "The Te­le­graph" nie na­pi­sał nic no­we­go: Niem­cy mieli prze­wa­gę, ale byli nie­sku­tecz­ni.

"Ak­tu­al­ni mi­strzo­wie świa­ta, któ­rzy ostat­ni mecz w eli­mi­na­cjach prze­gra­li w paź­dzier­ni­ku 2007 roku, do­mi­no­wa­li przez więk­szość spo­tka­nia, ale nie po­tra­fi­li po­ko­nać gol­ki­pe­ra Ar­se­na­lu Woj­cie­cha Szczę­sne­go. Niem­cy zna­leź­li się pod pre­sją po tra­fie­niu Ar­ka­diu­sza Mi­li­ka w 51. mi­nu­cie i pra­wie do­pro­wa­dzi­li do wy­rów­na­nia za spra­wą Lu­ka­sa Po­dol­skie­go".

"Jed­nak to Po­la­cy wy­gra­li, gdy re­zer­wo­wy Se­ba­stian Mila strze­lił dru­gie­go gola na dwie mi­nu­ty przed koń­cem, po czym Sta­dion Na­ro­do­wy eks­plo­do­wał z ra­do­ści" - pod­kre­ślo­no na ko­niec.

Historia stała się faktem, Niemcy pokonani na Narodowym3:26 min
Historia stała się faktem, Niemcy pokonani na Narodowym - 11 października żaden fan piłki nożnej w Polsce nie mógł powiedzieć "nic się nie stało". Bo tym razem stało się dużo. Podopieczni Adama Nawałki wygrali z aktualnymi mistrzami świata. Piękna historia stała się faktem. W sobotni wieczór na Stadionie Narodowym mecz Polska - Niemcy w ramach eliminacji ME zakończył się triumfem Biało-Czerwonych. Ani przed meczem, ani po pierwszej połowie nic nie zapowiadało triumfu naszej kadry, ale w drugiej części wszystko się zmieniło. Dwa piękne gole, zimna krew do końca i fenomenalny Szczęsny - m.in. to dało nam triumf. Fantastycznie zaprezentował się też waleczny Lewandowski i Sebastian Mila, choć wielu z niego wątpiło. - Onet.
Adam Nawałka po Polska - Niemcy: przeżywaliśmy bardzo trudne momenty2:06 min
Adam Nawałka po Polska - Niemcy: przeżywaliśmy bardzo trudne momenty - Piękna historia stała się faktem. W sobotni wieczór na Stadionie Narodowym mecz Polska - Niemcy w ramach eliminacji ME zakończył się triumfem Biało-Czerwonych. - Planem było zwycięstwo i udało nam się ten plan zrealizować - powiedział po triumfie Adam Nawałka, selekcjoner reprezentacji Polski. - Taktykę zrealizowaliśmy praktycznie w stu procentach. Teraz twardo stąpamy po ziemi i czekamy na kolejny mecz - dodał Nawałka. - Onet. :-)
=>M O T O F A N -> SHL,WFM,WSK,Komar,Romet,Jawa,MZ-ka, i td.
User avatar
strateg1
 
Posts: 957
Joined: 2007-01-20, 16:58
Location: Rzeszów

Return to Sprawy rózne

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron