Justyna Kowalczyk złotą medalistką olimpijską!

Tytuł wszystko wyjasnia :)

Justyna Kowalczyk złotą medalistką olimpijską!

Postby strateg1 » 2014-02-13, 12:15

Soczi 2014: Justyna Kowalczyk złotą medalistką olimpijską!

Ju­sty­na Ko­wal­czyk w nie­sa­mo­wi­tym stylu zdo­by­ła złoty medal pod­czas igrzysk olim­pij­skich w Soczi w swo­jej ko­ron­nej kon­ku­ren­cji - biegu na 10 km tech­ni­ką kla­sycz­ną! Polka tym samym po­ko­na­ła nie tylko ry­wal­ki, ale także wła­sną kon­tu­zję i sła­bo­ści. Od dru­giej Char­lot­te Kalli na mecie była szyb­sza o 18,4 s. Po­dium uzu­peł­ni­ła The­re­se Jo­haug ze stra­tą 28,3 s. Bez me­da­lu zo­sta­ła wiel­ka fa­wo­ryt­ka - Marit Bjo­er­gen. Dla Pol­ski jest to drugi złoty medal olim­pij­ski w Soczi. Pierw­szy wy­wal­czył na nor­mal­nej skocz­ni Kamil Stoch. Sy­tu­acja taka - dwa złote me­da­le - zda­rzy­ła się pierw­szy raz w hi­sto­rii star­tów Po­la­ków na igrzy­skach.
Justyna Kowalczyk Justyna Kowalczyk Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP
http://ocdn.eu/images/pulscms/ZWE7MDQsM ... 004330.jpg
O ile w biegu łą­czo­nym, w któ­rym Ko­wal­czyk za­ję­ła szó­stą po­zy­cję, Polka nie była sta­wia­na w gro­nie fa­wo­ry­tek, o tyle na znacz­nie wię­cej można było li­czyć w jej czwart­ko­wym star­cie. Wpraw­dzie forma na­szej mi­strzy­ni była wiel­ką nie­wia­do­mą ze wzglę­du na zła­ma­nie jed­nej z kości śród­sto­pia, ale sama twier­dzi­ła, że dzię­ki środ­kom prze­ciw­bó­lo­wym, bę­dzie w sta­nie wal­czyć o jak naj­lep­sze lo­ka­ty.
http://ocdn.eu/images/pulscms/YWU7MDQsN ... bc2852.jpg

Rze­czy­wi­stość po­ka­za­ła, że taka walka jest moż­li­wa. Ko­wal­czyk ru­szy­ła w do­sko­na­łym tem­pie i nie­spo­dzie­wa­nie to ona na pierw­szym od­cin­ku po­mia­ro­wym (2,2 km) była li­der­ką. Druga Marit Bjer­gen tra­ci­ła do Polki 1,9 s, a trze­cia The­re­se Jo­haug - 4,2 s. Wy­da­wa­ło się, że li­czyć się bę­dzie jesz­cze jedna za­wod­nicz­ka, Anne Kyl­lo­enen (4,8 s stra­ty), ale jak się póź­niej oka­za­ło, Finka nie wy­trzy­ma­ła tempa i na ko­lej­nych ki­lo­me­trach już tylko sła­bła.

http://ocdn.eu/images/pulscms/OTM7MDQsM ... c67acd.jpg

To da­wa­ło na­dzie­ję na resz­tę trasy, gdyż Ko­wal­czyk nie pre­fe­ru­je ra­czej agre­syw­ne­go star­tu, przy­spie­sza­jąc na ko­lej­nych ki­lo­me­trach. Tym­cza­sem w Soczi oka­za­ła się na pierw­szych bez­kon­ku­ren­cyj­na.

Póź­niej Ju­sty­na Ko­wal­czyk fak­tycz­nie była jesz­cze lep­sza. Drugi od­ci­nek po­mia­ro­wy Polka ab­so­lut­nie zdo­mi­no­wa­ła. Bie­gła coraz lep­szym tem­pem, zu­peł­nie nie zwa­ża­jąc na kon­tu­zję stopy. Znów była naj­szyb­sza, a jej prze­wa­ga nad naj­groź­niej­szy­mi ry­wal­ka­mi rosła w fan­ta­stycz­ny spo­sób - Bjo­er­gen na pół­met­ku tra­ci­ła 9,1 s, bar­dzo szyb­ka na tym frag­men­cie Char­lot­te Kalla 12,4 s, a Jo­haug - 17,2 s. Po­zo­sta­wa­ło mieć tylko na­dzie­ję, że nie sta­nie się nic nie­prze­wi­dy­wal­ne­go.

Ki­lo­me­try mi­ja­ły, a speł­niał się ten lep­szy sce­na­riusz - złoty. Ko­wal­czyk do­mi­no­wa­ła, po­ka­zy­wa­ła siłę nie­mal z każ­dym kro­kiem. Bo jak ina­czej na­zwać 20 se­kund prze­wa­gi nad Bjo­er­gen za­le­d­wie dwa ki­lo­me­try przed metą? W tym mo­men­cie wy­dwa­ło się, że tylko ka­ta­klizm mógł­by ode­brać na­szej bie­gacz­ce złoty medal.

Ka­ta­klizm nie na­stą­pił i Ju­sty­na Ko­wal­czyk wy­wal­czy­ła drugi w ka­rie­rze złoty medal olim­pij­ski! Druga osta­tecz­nie była Char­lot­te Kalla, gdyż na ostat­nich ki­lo­me­trach osła­bła Marit Bjo­er­gen, która nie wy­wal­czy­ła nawet brą­zo­we­go me­da­lu! Po brąz się­gnę­ła Ther­se Jo­haug. Marit Bjo­er­gen za­koń­czy­ła zma­ga­nia do­pie­ro na 5. miej­scu (stra­ta 33,4 s), bo­wiem wy­prze­dzi­ła ją jesz­cze Aino-Ka­isa Sa­ari­nen.

Dla Ju­sty­ny Ko­wal­czyk jest to już piąty medal olim­pij­ski w ka­rie­rze. Przed zło­tem w Soczi były jesz­cze triumf (30 km sty­lem kla­sycz­nym), sre­bro (sprint sty­lem kla­sycz­nym) i brąz (15 km w biegu łą­czo­nym) w Van­co­uver oraz brąz (30 km st. do­wol­nym) w Tu­ry­nie.
Źródło: Onet
=>M O T O F A N -> SHL,WFM,WSK,Komar,Romet,Jawa,MZ-ka, i td.
User avatar
strateg1
 
Posts: 997
Joined: 2007-01-20, 16:58
Location: Rzeszów

Return to Sprawy rózne

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest