Wielki sukces Polaków w Wim­ble­do­nie !

Tytuł wszystko wyjasnia :)

Wielki sukces Polaków w Wim­ble­do­nie !

Postby strateg1 » 2013-07-04, 03:58

"The Guardian": sukces Polaków zawstydził tenisową Wielką Brytanię

Jerzy Ja­no­wicz i Łu­kasz Kubot za­gra­li w ćwierć­fi­na­le wiel­kosz­le­mo­we­go Wim­ble­do­nu. Naj­więk­sze­go suk­ce­su pol­skie­go te­ni­sa mę­skie­go nie mogły prze­ga­pić nawet bry­tyj­skie media. Es­ther Ad­dley z "Gu­ar­dia­na" zwró­ci­ła do­dat­ko­wo uwagę na fakt, że pol­ski zwią­zek dys­po­nu­je ponad 60-krot­nie niż­szym bu­dże­tem niż jej od­po­wied­nik w Wiel­kiej Bry­ta­nii.
Jerzy Janowicz Jerzy Janowicz Foto: onetdb-import / PAP

http://ocdn.eu/images/pulscms/ODQ7MDQsM ... 3bce89.jpg

W ar­ty­ku­le za­ty­tu­ło­wa­nym "Ćwierć­fi­nał Wim­ble­do­nu po­twier­dza falę pol­skie­go suk­ce­su" Ad­dley na­pi­sa­ła:

"Gdyby wcze­sne rundy te­go­rocz­ne­go Wim­ble­do­nu uło­ży­ły się zgod­nie z roz­sta­wie­nia­mi, to w środę gra­li­by ze sobą Ra­fa­el Nadal i Roger Fe­de­rer. Po dzie­wię­ciu dniach tur­nie­ju, w któ­rym nie­spo­dzia­nek było wię­cej niż zwy­kle, ćwierć­fi­na­ło­wa ry­wa­li­za­cja nie to­czy­ła się jed­nak mię­dzy Hisz­pa­nem i Szwaj­ca­rem, ale dwój­ką Po­la­ków, co bez wąt­pie­nia wy­zna­czy­ło naj­więk­szy dzień mę­skie­go te­ni­sa w hi­sto­rii tego kraju.

Jerzy Ja­no­wicz i Łu­kasz Kubot nigdy wcze­śniej nie grali ze sobą w Wiel­kim Szle­mie. Ba! Nigdy wcze­śniej nie grali ze sobą żadni dwaj pol­scy te­ni­si­ści. Zwy­cięz­ca tego spo­tka­nia miał się stać pierw­szym Po­la­kiem w hi­sto­rii, który do­stał się do pół­fi­na­łu wiel­kosz­le­mo­we­go tur­nie­ju.

Pa­mię­ta­jąc, że dzień wcze­śniej ich ro­dacz­ka Agniesz­ka Ra­dwań­ska za­pew­ni­ła sobie awans do naj­lep­szej czwór­ki ko­bie­ce­go Wim­ble­do­nu, nawet am­ba­sa­dor Pol­ski na Wiel­ką Bry­ta­nię mówił o "bez­pre­ce­den­so­wej fali suk­ce­su pol­skie­go te­ni­sa". Co bar­dziej do­nio­słe, nie­za­prze­czal­ne od­ro­dze­nie przy­cho­dzi mimo nie­do­stat­ków fi­nan­so­wych, któ­rych skala po­win­na za­wsty­dzić wła­dze te­ni­sa bry­tyj­skie­go. Te ostat­nie dys­po­nu­ją bu­dże­tem rzędu 60 mi­lio­nów fun­tów na rok, a mogą co naj­wy­żej ma­rzyć o suk­ce­sie, ja­kie­go do­świad­cza­ją Po­la­cy.

Bu­dżet pol­skiej fe­de­ra­cji te­ni­sa w ze­szłym roku wy­niósł [w prze­li­cze­niu] 990 ty­się­cy fun­tów i był tylko nieco wyż­szy od pen­sji ustę­pu­ją­ce­go szefa Sto­wa­rzy­sze­nia Te­ni­sa Tra­wia­ste­go, Ro­ge­ra Dra­pe­ra, która za­mknę­ła się w kwo­cie 640 ty­się­cy fun­tów. I cho­dzi tu o kraj, który nie może po­chwa­lić się choć­by jed­nym kor­tem o na­wierzch­ni tra­wia­stej, od kiedy ten na te­re­nie am­ba­sa­dy Bry­tyj­skiej w Pol­sce zo­stał za­mknię­ty."

Jerzy Ja­no­wicz w pół­fi­na­le zagra z roz­sta­wio­nym z nu­me­rem dru­gim Bry­tyj­czy­kiem Andym Mur­ray­em.
Źródło: Eurosport
=>M O T O F A N -> SHL,WFM,WSK,Komar,Romet,Jawa,MZ-ka, i td.
User avatar
strateg1
 
Posts: 997
Joined: 2007-01-20, 16:58
Location: Rzeszów

Return to Sprawy rózne

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

cron