Raport mapy liczb

LC<<  LC<  LC> 

Raport ten służy do analizy skuteczności typowania na określone kolumny posortowane wg wybranego sposobu sortowania analogicznie jak w "mapie odstępów". Analiza przeprowadzana jest dla zakresu dat ustawionych w zakładce w polach zakres sprawdzania. Wszystkie opcje obsługiwane są z panelu raportu  podzielonego na cztery zakładki:

 

rmap1rmap2

 

rmap3rmap4

 

 

W zakładce "Zakresy" można do raportu wybrać tylko ustalone pozycje posortowanej listy "od pozycji"  określonej w polu "od pozycji" taką ilość pozycji ile określimy w polu "ile liczb".

 

     W zakłądce tej w grupie "zakres sprawdzania" można ustawić ostatnią datę analizy oraz ilość losowań wstecz. Przycisk "<" służy do wywołania kalendarza na którym w sposób wizualny ten zakres można ustawiać. W zakładce znajdują się również trzy opcje :

 

1. Auto sprawdzanie - opcja ta powoduje że do głównego pola edycji automatycznie wczytywane jest (po zmianie daty ostatniego losowania analizy) losowanie następne co przy wykorzystaniu właściwości podświetlania trafień "pola zakłady" umożliwia wizualną ocenę ilości trafień.

2. Wyświetlaj liczby zaznaczenie opcji powoduje oprócz sprawdzania wyświetla tablicę        liczb typowanych przez metodę.

3. Tylko pozycje trafione wyświetla tylko liczby trafione w następnym losowaniu pozostałe wyświetlane są jako znak kropki.

 

 

W zakładce "Opcje" dostępne są:

 

Pole "punktów trendu, regresji, korelacji i średniej z zakresu [ 8 ]"

Dwie funkcje trendu " trend liniowy" i "przewidywana" .Trend liniowy obliczany jest dla "XX" ostatnich odstępów danej liczby jako prosta określająca nachylenie "trend" wynikający z ostatnich XX odstępów tej liczby. Natomiast przewidywana to "przewidywany" następny odstęp obliczonej równaniem liniowym wynikającym z funkcji trendu.

Funkcja obliczania przewidywanej daje w wyniku przyszłą wartość przewidywaną w oparciu o trend liniowy z serii danych x i y. Wartościami x są numery kolejnych losowań a wartościami y są wartości odstępów w momentach wylosowania.

W odróżnieniu od "przewidywanej" trend obliczany jest dla narastających wartości odstępów y dla wszystkich kolejnych losowań.

 

Ostatni jako prognoza przełącznik ten powoduje że niezależnie ostatnie losowanie nie jest sprawdzane i można wyniki analizy traktować jako prognozę na losowanie przyszłe. Symuluje sytuację taką jakby w bazie losowań losowanie przyszłe nie istniało.

 

Pole "wyświetlaj trafienia od % [  ]" w sekcji wyświetlania trafień wyświetla tylko ilość trafień przekraczającą zadaną wartość w procentach.

 

Opcja [x]  raport do pola zakłady - zaznaczony prze kieruje wyświetlanie raportu do pola zakłady.

Pole "wyświetlaj trafienia od %" umożliwia wygaszenie w kolumnach trafień wartości mniejszych niż procentowo określonych w tym polu. Można w ten sposób wygasić trafienia zerowe.

Pole "sumuj trafienia % z listy najlepszych" określa ile % z listy najlepszych trafień ma być zsumowane.

GRUPA RAPORT POZYCJI

przełącznik "dołącz raport pozycji" do każdego raportu mapy dołączany jest raport z kombinacji wszystkich pozycji raportu mapy. Raport ten ma za zadanie wyłowienie z raportu mapy tylko tych kolumn które dają regularne trafienia w zadanym zakresie dat.

 Metoda ta polega na tym że sprawdzane są wszystkie N kombinacji kolumn ustawione w polu "ilość kombinacji". Jeżeli w polu tym będzie ustawiona wartość 2 będą to wszystkie pary kolumn. Następnie zliczane są trafienia dla każdej pary kolumn. Wyniki są sortowane i wyświetlane wg ilości trafień ustawionych w polu "sortuj wg trafionych". A sposób sortowania narastająco lub opadająco wybiera się przełącznikiem "sortuj opadająco".

 

 

W zakładce "sortowanie" można ustawić rodzaj sortowania raportu "narastająco" lub "opadająco", oraz wiersz wg którego raport mapy będzie sortowany.:

W raporcie mapy dla każdego losowania z zakresu ustawionego przez użytkownika liczona jest mapa liczb i sortowana wg obliczonej wartości funkcji przedstawionych poniżej. Dla tak uszeregowanych liczb sprawdzane są trafienia w losowaniach następnych. Analizy wykazują że dla niektórych funkcji czestość trafień określonych pozycji tak posortowanej mapy jest częstsza lub okresowo częstsza niz innych pozycji. Analiza ta pozwala zagrać skutecznie na podstawie analizy tych zależności. Raport w ostatnich wierszach pokazuje zestaw liczb dla tych pozycji oraz pokazuje które kolumny trafiają częściej.

1. Naturalny porządek - kolumny są sortowane wg kolejności naturalnej.

2. Ostatni minus średnia NN

3.   Średnia odstępów z NN ostatnich wystąpień liczby. Średnia bez oznaczenia ilości wystąpień oznacza średnią z wszystkich losowań. Wartość XX to wartość ustawiona przez użytkownika.

4.  Średnia z zakresu. W odróżnieniu od średniej z NN wystąpień, średnia z zakresu jest średnią z ustawionego w kalendarzu lub w panelu "kombinacje" zakresu dat analizy losowań. jeżeli liczba w tym zakresie dat (losowań) nie wystąpiła przyjeto jako wartość średniej wartość maksymalną (999).

5. Ostatni odstęp minus średnia z zakresu to wartość różnicy ostatniego odstępu ( jak w pkt 1) i średniej z zakresu obliczonej jak w pkt 4.

6. Max, Min to odpowiednio Maksymalny i Minimalny odstęp we wszystkich losowaniach.

7. Trend liniowy to wartość prostej obrazującej trend obliczona funkcją regresji liniowej z ostatnich (xx) odstępów liczby.

8. Przewidywany odstęp, to wartość przyszłego odstępu obliczona funkcją regresji liniowej na podstawie trendu obliczanego w odróżnieniu od funkcji poprzedniej nie z ostatnich NN odstępów ale z ostatnich NN wartości odstępów w momencie wylosowania.

9. Częstość - to ilość wystąpień liczby w ostatnich NN losowaniach.

10. Ostatni odstęp - wartość ostatniego( bieżącego) okresu oczekiwania liczby na wylosowanie.

 

 

 

 

 

 

1. Włącz panel raportu klikając prawym myszy na pustym polu obok menu

2. Ustaw zakres w polu "wybierz liczby" na wszystkie liczby gry dla ML będzie to 1 do 80

3. Odznaczam pole wybieraj z sekwencji

 

4. Przyciskiem " ostatnia data i zakres średniej zakresu" ustawiam 12 dni

 zakres dat ustawiany w dialogu ma podwójne znaczenie, ostatnia wybrana data to data]

 to data ostatniego losowania dla raportu. Natomiast zakres wybranych dni to zakres

 obliczania  wiersza "średnia z zakresu" i "ostatni odstęp minus średnia z zakresu".

 

5. Zapuszczam raport dla 50 losowań wstecz i sortowanie wg średniej za ostatnie 12 losowań

 

6. Raport ma kilka nowych opcji :

    a) Przycisk [RAPORT] jeżeli jest zaznaczona opcja "[v] raport do pola zakłady" automatycznie wyłącza sprawdzanie składni pola zakłady.

    b) ostatnie dwie linijki zawierają posortowane wg ilości trafień pozycje , kolumny raportu.

 

 

 7. Zaznacz wszystkie pozycje z początku posortowanej listy wg trafień.

 8. Wybieram opcję (6c) i wyślij zaznaczenie do pola "wybieraj z sekwencji" i zaznaczam tą opcję.

 9. Uruchamiam raport

 W ten sposób prześledzić można trafienia w kolumnach najczęściej trafiających w zadanym okresie dat.

 Jeżeli dla różnych zakresów losowań analizy kolumny kolejno będziesz wybierał te które się powtórzyły znajdę wiersze uniwersalnie trafiające.