Tekstowe pola edycji

LC<<  LC<  LC> 

 

Panel główny zawiera dwa pola edytorów tekstowych (a właściwie trzy):

 

paneletekstowe

pole zakłady
pole wyniki
pole komunikatów i kopii zapasowych

Pole "z a k ł a d y".

Służy do wprowadzania zakładów w postaci ciągu liczb rozdzielonych spacjami. W jednej linii może być umieszczony jeden zakład. Linia zakładu może zawierać tylko liczby z zakresu 1..XX ( gdzie XX oznacza maksymalną ilość liczb w grze)  rozdzielone spacjami.  Linia zaczynająca się innym znakiem niż cyfra [0 ..9] jest traktowana jako komentarz i ignorowana przez interpreter. W panelu użyto czcionkę o stałej szerokości "Courier". Zapewnia to przejrzyste formatowanie zakładów. W panelu można użyć innej czcionki o stałej szerokości znaku lub innej dowolnej ale w tym przypadku formatowanie nie będzie tak eleganckie. Interpreter edytora pola wykrywa w czasie rzeczywistym błedy i sygnalizuje je odpowiednim komunikatem w trzecim wyskakującym od spodu polu tekstowym i jednocześnie zaznacza linię z błędem oraz ustawia kursor za błędnym znakiem. Pole "zakłady" można użyć jako normalnego edytora tekstowego z opcjami zapisu, odczytu, wysyłania poczty elektronicznej, sortowania, ustawiania wyglądu, akcji i opcji oraz drukowania. Opcje dostępne są w menu kontekstowym pola wywoływanym prawym przyciskiem myszki.

Pole      w y n i k i.

 W polu tym program umieszcza listingi rezultatów sprawdzania zakładów z panela "zakłady", rezultaty wybranych statystyk i raportów , sprawdziany z historii losowań.

Pole     komunikatów i kopii zapasowych.

Pole to jest normalnie ukryte, odkrywane jest przez interpreter tekstowy pola zakłady w przypadku gdy ten natrafi na bład składni edytowanego zakładu. W polu tym umieszczane są automatycznie kopie zapasowe edytowanych zakładów w przypadku gdy generator zakładów umieści w nim nowe zakłady. Stare zakłady są wówczas przenoszone do tego pola. Pole można odkryć ukryć " ręcznie w przypadku gdy chcemy odczytać zapamiętane tam zakłady. Pole w tej opcji pełni rolę jednopoziomowego schowka. Przy generacji zakładów.

 

wyskakujacepole