Mapa liczb czyli kolorowy zawrót głowy

LC<<  LC<  LC> 

Mapa liczb jest tabelą w której liczby wylosowane oznaczone są wielkością ilości losowań w których liczba "oczekiwała" na wylosowanie. Przed obliczeniem tabeli należy podać okres dat (losowań) dla których będzie zbudowana tabela. Kolejne kolumny tabeli oznaczają kolejne liczby gry. Komórki puste wskazują że liczba nie została wylosowana. Komórki zapisane oznaczają że liczba z tej kolumny została wylosowana. Wartość wpisana w takiej komórce oznacza okres ( ilość losowań, odstęp ) "oczekiwania" na wylosowanie, czyli ile losowań w poprzednich losowaniach od losowania w którym ostatnio była ta liczba wylosowana liczba oczekiwała na wylosowanie.

Kolumny podsumowane są czterema specjalnymi wierszami w których podane są kolejno wyniki dla ostatniego losowania, wyniki oczekiwania dla następnego losowania gdyby liczba została wylosowana, średnia oczekiwania w kolumnie oraz maksymalny okres oczekiwania w kolumnie i obliczony funkcją regresji liniowej trend liczby.

 

Z pomocą opcji z menu głównego i menu kontekstowego wyświetlanie kolumn i wierszy można dostosować do własnych potrzeb.

mapadostosuj

 

Wiersze tabeli skonstruowane są w sposób interaktywny. Znaczenie kolumn sumujących wiersze oraz wierszy podsumowujących kolumny, użytkownik może zdefiniować samodzielnie. Ułatwia to znakomicie konstruoawanie zestawu liczb na losowanie następne i obserwację trendów liczb.

Dostosować rodzaj wyświetlanej informacji można wybierając opcję "dostosuj kolumny sumowania". Wyświetlony zostanie dialog opcji dostosowania znaczenia, ilości kolumn i wierszy sumujących , sposób ich wyświetlania i parametry obliczania trendu liczb.

mapaliczb

W wierszu następne wyświetlane są przewidywane okresy oczekiwań liczb dla losowania przyszłego w którym kolumny liczb oznaczone są kolorami odpowiadającymi aktualnej kategorii liczb specjalnych.

We wierszu srednia podane są wartości średnie odstępów liczb i jeżeli wartość średnia jest równa  lub mniejsza niż wartość odstępu oczekiwana dla następnego losowania, wartość ta jest zaznaczona kolorem ciemnieszym.

We wierszu trend podane są wartości trendu liczb a rozjaśnionym kolorem oznaczone są wartości trendu mieszczące się w zakresie użytkownika.

Kolumny zadajemy w oknie "wiersz poleceń dla kolumn dodatkowych" w postaci linijki tekstu o specjalnej składni i znaczeniu.

Przykład : Jeżeli chcemy aby została wyświetlona kolumna w której będą zliczone ilości liczb wylosowanych dla danego losowania w wierszu których okres oczekiwana był w zakresie od 1 do 4 wpisać należy linijkę tekstu 1..4

Kolejne polecenia dla kolejnych kolumn sumujących wiersze muszą być oddzielone przecinkami.

Przykład : Dla wiersza poleceń 0, 1, 2, 3, 4,  5, 0..1, 1..7 wyświetlone zostaną kolumny :

speckol1

 

W których zsumowane będą ilość liczb i trafień dla liczb których okres oczekiwania jest odpowiednio 0,1,2,3,4,5 losowań, od 0 do 1 losowań i od 1 do 7 losowań. Zakreślone hity na 100% gwarantują opłacalną grę.

Interpreter wiersza poleceń umożliwia również skonstruowanie kolumny sumującej dla okresów oczekiwań nie sąsiadujących. Wówczas kolejne wartości należy rozdzielić znakiem średnika :

Przykład : Jeżeli chcemy wyświetlić dodatkowo kolumnę w której zsumowane będą okresy oczekiwań  o wartości 1,3,4,5 i 12 wówczas nasz wiersz poleceń uzupełnimy wpisem 0, 1, 2, 3, 4,  5, 0..1, 1..7, 1;3;4;5;12 lub 0, 1, 2, 3, 4,  5, 0..1, 1..7, 1;3..5;12 ponieważ szereg 3,4,5 jest łączny można użyć zapisu szeregu z symbolem dwóch kropek 3..5.

Taki interpreter ułatwia zgrupowanie i analizę kolumn które zawierają najlepsze hity ( takie jak zakreślone powyżej) powodujące opłacalność gry.

 

W ramce "sposób wyświetlania wartości w komórce" można rodzaj uzyskiwanej informacji :

( przykłady podane są dla kolumny 0 powtórzeń z rysunku powyżej  20/9 )

1.  Wszystkie zliczone ilości pogrupowane wg okresu oczekiwania. - przykład 20

2.  Jak wyżej dla  liczb wylosowanych - przykład 10

3.  Jako stosunek zliczonych do wylosowanych - przykład 20/10

4.  Jako procent skuteczności - przykład 50%

5.  Wszystkie dostępne wartości - przykład 20/10 50%

 

Wartości mało interesujące można wygasić zadając wartość procentową od której wartości w komórkach sumujących będą wyświetlane. Wartość tę zadaje się w polu "opcje filtracji". Przy małej ilości liczb losowanych np. duzy lotek, express lotek w polu filtracji wystarczy podać 1% i wyświetlone zostaną wszystkie trafione wartości. Wartości zerowe zostaną ukryte.

Opcje ustawione w dialogu dostosuj kolumny są zapamiętywane w rejestrze systemu dla każdej gry osobno i raz wypracowany dobry układ kolumn będzie każdorazowo powtarzany.

 

Interpreter akceptuje również cztery pre definiowane funkcje :

1. sumowania wiersza        słowo kluczowe SUM

2. średniej w wierszu                słowo kluczowe AVG

3. maksymalnej w wierszu        słowo kluczowe MAX

4. minimalnej w wierszu        słowo kluczowe MIN

5. wiersz wygrywający              słowo kluczowe HIT

 

uwzględniając te funkcje nasz wiersz poleceń może zawierać również funkcje HIT, SUM, AVG, MAX, MIN, 0, 1, 2, 3, 4,  5, 0..1, 1..7, 1;3..5;12

wybierając w opcjach "dostosuj kolumny dodatkowe" wiersz HIT można wyświetlać łącznie z ilością trafień lub posortowany wg ilości trafień.

MapaHit

 

Polecenie HIT wyświetla kombinację wygrywających okresów oczekiwań.

menumapa

 

Tabelę można posortować wg dowolnie wybranego wiersza- opcja menu "sortowanie kolumn wg"- "klikniętego wiersza".

 

Przy włączonej opcji z menu podręcznego : rozwijaj HIT po kliknięciu program zinterpretuje polecenie z klikniętej komórki HIT jako wiersz poleceń i doda go do bieżącego wiersza poleceń.

 

Tabelę można zapisać jako stronę web, tekst formatowany CSV i tekst formatowany ASCII. lub wyeksportować cała tabelę odstępów do pliku tekstowego, który można łatwo wprowadzić do arkuszy excela.