Manager gier

LC<<  LC<  LC> 

Wybranie tej opcji wywołuje dialog obsługi baz danych które przechowują informację o wybranych dla programu grach aktywnych oraz bazę danych o właściwościach każdej gry. Górny pasek nawigacji obsługuje bazę gier aktywnych programu, dolny pasek obsługuje bazę danych wybranej gry. Baza gier aktywnych ma prostą budowę i zawiera dwa pola numer kolejny gry i identyfikator (liczbę kodową) gry.

Przykład dla gier pre definiowanych :

 

1  i  1 oznacza że pierwszą grą obsługiwaną będzie gra o numerze 1 czyli Multilotek.

2  i  2 oznacza że drugą grą będzie DużyLotek .....

3  i  7 oznacza że kolejną grą będzie National Lottery Wielka Brytania.

 

Na górnym pasku wystarczy wybrać z rozwijalnego okna nazwę gry i zostanie ona przypisana do numeru kolejnego gry.

 

Uwaga : pole gra nr nie jest edytowane i ustawiane jest automatycznie. Ważne jest aby numer ten dla każdej nastepnej gry był kolejny. Jeżeli np. chcemy usynąć z gier nr nr 1..4 grę numer 3 dlatego trzeba najpierw usunąć gry nr 4 potem usunąć grę nr 3 następnie pod nr 3 wybieramy grę która była poprzednio pod nr 4.

 

Zachowamy wówczas kolejność wymaganą dla prawidłowego działania programu.

Dla każdej z gier możemy wybrać własny rysunek ikony która będzie się pokazywała w bocznym pasku narzędziowym. Ikona powinna być w formacie bitmapy windows o rozmiarze 32*32 piksele i 16 kolorów.

 

 

GameMan