Wybór liczb do kombinacji

LC<<  LC<  LC> 

 Porcje liczb można  wybrać :

 

 

poleedycjikombinacje

 

łatwe wprowadzanie ciągów liczb np. 10..40, 7..24...itp z wykorzystaniem tzw kalkulatora liczb głównego pola edycji losowań w pasku narzędziowym panelu głównego programu.
przez wybranie i złożenie podanej ilości liczb w zadanym okresie losowań : najczęściej występujących, (liczby "gorące"), dodać najrzadziej występujące (), dodać "liczby oczekiwane" tzn te które wg rachunku prawdopodobieństwa powinny wystąpić i dodać "Twoje liczby faworyzowane" zapamiętane w polu edycji o tej nazwie.

 

wybór liczb

 

przez wybranie liczb z grupy opcji "wczytaj liczby": występujących jednokrotnie, dowolną ilość razy, ani razu,  ilość z zadanego okresu, przy czym zadać można ilość ostatnich losowań i datę losowania przyjętego jako ostatnie.
Przez wprowadzenie zadanego ciągu liczb w grupie opcji "wprowadź ciąg liczb".

 

 

Wybranie przycisku OK dialogu kombinacje spowoduje wygenerowanie żądanej liczby zakładów z zadaną ilością liczb w zakładzie przy zastosowaniu wybranej funkcji losującej i wpisanie wylosowanych zakładów do pola tekstowego "zakłady" i zamknięcie dialogu.

 

Przycisk GO powoduje taką samą akcję jak przycisk OK z tą różnicą że nie powoduje on zamknięcia dialogu i po jego odsunięciu można obserwować wyniki generacji wielokrotnie. Po zastosowaniu przycisku GO wciśnięcie przycisku OK nie powoduje już ponownej generacji.

 

Dostępne są sposoby kombinacji


Równomierna

Przypadkowa

Liniowa

Wykładnicza

Chybił Trafił

Wszystkich liczb gry

Liniowa z wszystkich liczb gry

Wykładnicza z wszystkich liczb gry

Wg pełnych i skróconych systemów

Wykładnicza naprzemienna

Wykładnicza z dystrybucją Gaussa

Wykładnicza z wszystkich liczb gry z dystrybucją Gaussa